Smluvní podmínky

Závazné všeobecné smluvní podmínky
,, Chalupa Na Vršku''

1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což nájemce stvrzuje odesláním závazné objednávky. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky a prokázáním zaplacení zálohy. Nájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí ve smlouvě o pronájmu. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je nájemce povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

2. Způsob objednávání a placení
Zálohu ve výši 50 % (není-li dohodnuto s pronajímatelem jinak) z ceny pobytu hradí nájemce při objednání pobytu na účet pronajímatele. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci chalupy. Při jejím uhrazení nájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Zbytek ceny za pobyt, včetně dalších objednaných služeb uhradí nájemce převodem na účet 14 dní před nástupem pobytu (není-li dohodnuto s pronajímatelem jinak). Sedm dní či nejpozději v den nástupu na pobyt zaplatí nájemce kauci (dohodnutou částku obvykle 10tis z které bude odečtena spotřebovaná energie, dřevo, případné škody, neprovedený úklid) na účet pronajímatele (není-li dohodnuto jinak) rozdíl částky vyplatí pronajímatel nájemci po skončení pobytu na jeho účet, či v hotovosti . Doplatek pobytu a kauci lze uhradit i v hotovosti, ale pouze po předchozí domluvě.

3. Odpovědnost a reklamace
Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací o chalupě ručí pronajímatel. Případné reklamace je nájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit. Při porušení povinností nájemce dle těchto „Závazných všeobecných smluvních podmínek“- např. uvedením nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit smluvní poměr a vykázat z chalupy všechny osoby, které jsou zde přítomny společně s nájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu apod.).

4. Pojištění
Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.)
V případné způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše nájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sankci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)
Nájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané nájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou nájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:
-více než 60 dní před datem nástupu bez stornopoplatku.
-45 dní až 30 dní před datem nástupu 50% z výše zálohové ceny
-30 dní a méně do data nástupu propadá celá zaplacená záloha stejně tak propadá celá zaplacená záloha při nenastoupení na pobyt.
-100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky.

V případě, že pronajímatel nebude moci poskytnout ubytování - zákaz ubytovacích služeb vládou ČR - např. pandemie Covid lze pobyt přesunout či bude částka vrácena.

6. Osobní data zákazníka
Nájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení
Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“nabývají účinnosti dne 19.11.2018 a jsou nedílnou součástí „Smlouvy o pronájmu“. Nájemce objednáním pronájmu chalupy potvrzuje, že si tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ přečetl a souhlasí s nimi. Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chalupanavrsku.cz Nájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s nimi seznámeni.
a) Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku – INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nahradí to nájemce v hotovosti při předání chaty. V případě, že bude škoda vyšší než kauce a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.
b) V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč, a to i opakovaně. V případě, že pronajímatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.

8. Pobyt – zahájení - ukončení
Zahájení pobytu vždy po 15,00 hod. v prvním dni rezervace převzetím chalupy. Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předáním chalupy. Individuálně s ohledem na ostatní rezervace lze dohodnout i jinak.

9. Odpovědnost
Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení předmětů a osobních věcí všech osob při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob v celé nemovitosti, ve všech jejich prostorách a také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí nájemce a všech osob s ním pobývajících.

Pronajímatelé:
Petra Buřívalová, Severovýchod 480/20, Zábřeh 78901, Michal Buříval Ráječek 1888/16a, Zábřeh 78901, IČ:76418286
Tel: +420725926315, +420724225251, chalupanavrsku@seznam.cz